Nhà Nước Vạn Xuân (542-602)

 2. Nhà Nước Vạn Xuân - Lý Nam Đế & Triệu Việt Vương - Lược Sử Việt Nam 2Sau khi đàn áp khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhà Hán nhanh chóng thiết lập chế độ cai trị. Nhân dân ta phải chịu nhiều thứ thuế, nhất là thuế muối và thuế sắt, lao dịch khổ sai, và phải thường xuyên cống nạp các sản vật quý, sản phẩm thủ công và cả thợ khéo. Chúng còn tăng cường đưa người Hán sang, bắt dân ta học chữ Hán, tuân theo pháp luật và phong tục nhà Hán. 
Trong khoảng 500 năm đặt ách cai trị từ sau khi đàn áp khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 43, nhân dân ta không cam chịu nằm yên dưới ách đô hộ mà nhiều lần vùng lên khởi nghĩa, điển hình như khởi nghĩa Bà Triệu năm 248 nhưng đều nhỏ lẻ và chưa đạt được những kết quả rõ rang hay lâu dài. Cho đến tận năm 542 Lý Bí dựng cờ khởi nghĩa và nước Vạn Xuân ra đời.

Đồng chí cũng có thể xem video trên kênh youtube: https://youtu.be/4oUn-XzKClg
Các bạn có thể xem các video của Dấu Thiêng Lạc Hồng Tại: